fbpx
tarcza finansowa subwencje

Tarcza Finansowa FAQ – bynajmniej nie o ….

Wnioski można składać od 27.04. W załączeniu Wasze pytania z odpowiedziami. Szerujcie na fb i LinkedIn, jeśli Wam się podoba. Z góry dziękuję. Adam

Post powstał przy współpracy z Natalią Ziętarą więcej o Natalii >> TUTAJ 

Wnioski o mikropożyczkę i dofinansowanie kosztów składamy: TUTAJ

Wnioski o umarzaną do 75% subwencję z PFR: TUTAJ  aha jest nowy naprawdę niezły Przewodnik TUTAJ  inne przydatne informacje TUTAJ

Jedno nie wyklucza drugiego (a więc warto aplikować do obu)

Zanim przejdę do Waszych pytań i moich odpowiedzi to podzielę się treścią maila od PFR, którego dostałem wczoraj (po tygodniu oczekiwania):

„W odpowiedzi na Państwa pytanie informuję, że Tarcza Finansowa PFR zostanie uruchomiona 27 kwietnia i od tego czasu za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków będzie możliwość składania wniosków o wsparcie. Jest to również najpóźniejszy termin, gdy zostanie opublikowana (na stronie internetowej i innych kanałach komunikacji PFR) lista banków. Aktualnie trwają prace nad tworzeniem systemów składania wniosków.

Chcemy maksymalnie przyspieszyć wypłatę subwencji finansowych i udostępniać ją w kanałach elektronicznych, dlatego będziemy bazować na oświadczeniach przedsiębiorców. Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentów znajdą się w wystandaryzowanych umowach, na podstawie których PFR będzie udzielał subwencji przez banki komercyjne. Zgodnie z założeniami od złożenia wniosku do wypłaty subwencji powinno minąć maksymalnie kilka dni roboczych, a pierwsze subwencje finansowe mogą być wypłacone już w maju 2020 r.

Wniosek o udzielenie subwencji będzie składany przez bankowość elektroniczną banków komercyjnych, z którymi PFR podpisze umowę. Ten wniosek zostanie przekazany do PFR, który zweryfikuje go na podstawie danych z ZUS (zatrudnienie dla mikrofirm) i Ministerstwa Finansów (przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP) i na tej podstawie zostanie obliczona wartość wypłaconej subwencji. Jeżeli subwencja zostanie wypłacona w niższej wysokości niż wnioskował przedsiębiorca będzie możliwe złożenie odwołania od decyzji PFR. W przypadku wypłacenia niższej subwencji niż wnioskowana, przedsiębiorca otrzyma uzasadnienie decyzji.

Subwencja nie będzie oprocentowana i częściowo umorzona według ustalonych zasad (warunki utrzymania zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej)”

Na bieżąco można śledzić >> TUTAJ

Pod moim ostatnim postem dotyczącym Tarczy Finansowej >>  TUTAJ pojawiło się sporo pytań i komentarzy. W związku z tym postanowiłem zrobić z tego odrębnego posta. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie praktyczny i przydatny. Najprawdopodobniej nie wyczerpie wszystkich pytań. Zachęcam do podsyłania kolejnych i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami.

Szczegółowe informacje na temat subwencji znajdują się na stronie 8 >> TUTAJ. Na marginesie, nadal aktualne są inne opcje poprawy płynności, w tym wynikające z Tarczy 2.0, które opisałem wcześniej >> TUTAJ oraz rekomendacje z zakresu adaptacji biznesu do nowych czasów >> TUTAJ.

Dobrze dosyć gadania, przejdźmy do konkretnych pytań i odpowiedzi:

1. „Patrzę na tą tabele dla mikro z tarczy finansowej i pytanie jak stan zatrudnienia jest 2.33 to jak to liczyć spadek o 30%?”

Odpowiedź na pytanie 1: Po pierwsze kwota przyznanej subwencji finansowej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów Mikrofirmy a nie spadku zatrudnienia.

Spadek zatrudnienia po otrzymaniu subwencji będzie miał wpływ na to ile z tej subwencji potencjalnie będziemy musieli zwrócić. Nie przejmowałbym się teraz tym, bo jest to trudne do przewidzenia a subwencja ma pomóc utrzymać biznes a nie go „zwijać”.

A nawet, jeśli trzeba będzie ją oddać z uwagi na spadek zatrudnienia (w ciągu 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od jej przyznania). To jest ona zwracana, w 24 równych miesięcznych ratach (rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej). Dodatkowo subwencja nie jest oprocentowana, więc jest to darmowe źródło finansowania.

Więcej o zatrudnieniu i jego wpływie na subwencję na stronie 12 >> TUTAJ.

2. Stan zatrudnienia bez spadku 2.33 etatu a spadek 30% obrotu to ile mogę dostać?
3. A co jeżeli jest jeden pracownik na pół etatu?

Wyjaśnienie: Spadek obrotów (zamiennie przychodów) o 30% zawiera się w przedziale <25%; 50%) a więc zastosowanie ma pierwszy wiersz tabelki. Dla przypomnienia chodzi o przychody (obroty) z tytułu sprzedaży produktów, usług i(lub) towarów.

Zatrudnienie 2.33 etatu wymaga nieco dłuższego komentarza. Wynika ono z ustawy Prawo Przedsiębiorców >> kliknij TUTAJ. Znajdują się tam definicje przedsiębiorcy (Art. 4, s. 2) obrotu, mikro, małego i średniego przedsiębiorcy (Art. 7), średniorocznego zatrudnienia (Art. 7 ust. 3).

Trzeba przeliczyć zatrudnienie na pełen etat. Tabelka do wyliczenia subwencji operuje pojęciem Pracownika bez części ułamkowych. A więc jeśli jest 2.33 etatu to w mojej ocenie trzeba przyjąć 2.

Odpowiedź na pytanie 2.:
Reasumując subwencja powinna wynieść 24 tys. zł (wiersz 1, kolumna 2 tabelki).

Odpowiedź na pytanie 3.: Natomiast, jeżeli pracownik został zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (na pół etatu) to w mojej ocenie subwencja się nie należy. Więcej o zasadach obliczania średniorocznego zatrudnienia można przeczytać >> TUTAJ i >> TUTAJ.  

Uwaga: Mikrofirma uprawniona jest do uwzględnienia Pracowników będących na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim oraz wychowawczym.

4. A co jeżeli jest pracownik na umowę zlecenie, składki całe opłacane?
5. A co jeżeli mikro firma zatrudnia ludzi na własnej działalności…..?
6. A co jeżeli jest jednoosobowa działalność gospodarcza?
7. Co w przypadku zatrudnienia 1 osoby na umowę na pełny etat i 3 osób na umowę zlecenie w zależności od ilości godzin przepracowanych?
8. I podobno można do zatrudniać ludzi i ewentualnie powiększyć ludziom etaty gdyby były konieczne ustawowo. Niech Pan będzie łaskaw się postarać. Też codziennie próbuję te informacje zdobyć.

Wyjaśnienie: Podstawą prawną realizowania przez PFR rządowego programu wsparcia jest art. 21a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju. Odnosi się do tego również art. 65 tarczy 2.0. Warunki uczestnictwa w programie ustala PFR, więc informacje zawarte na stronie www PFR powinny być wiążące >> TUTAJ

Zgodnie z wytycznymi PFR: „Pracownikiem jest („Pracownik”): osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z Mikrofirmą (pracodawcą) w stosunku pracy (umowa o pracę), z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Mikrofirma uprawniona jest do uwzględnienia Pracowników będących na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim oraz wychowawczym

ale również:

osoba fizyczna współpracująca regularnie z Mikrofirmą, która na dzień 31 grudnia 2019 r. została zgłoszona przez niego do ubezpieczenia społecznego (wymóg zgłoszenia nie dotyczy studentów do 26 roku życia pracujących na podstawie umowy zlecenia), a jej średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu świadczonych usług w wybranym okresie 3 miesięcy w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r. jest na poziomie nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę tj. 2 250 zł brutto dla miesięcy z roku 2019 oraz 2 600 zł brutto dla miesięcy z roku 2020.”

w związku z tym:

Odpowiedź na pytanie 4: jeżeli pracownik był zgłoszony do ubezpieczenia na 31.12.2019 r. i spełnione są warunki dotyczące wynagrodzenia, o których mowa powyżej to należy go liczyć, jako 1 Pracownika.

Odpowiedź na pytanie 5: Jednym z celów programu jest ochrona miejsc pracy. Jeżeli przedsiębiorca współpracuje z innymi osobami na zasadach „b to b” to nie jest w ogóle beneficjentem tego programu. Na marginesie warto zaznaczyć, że nie można „zatrudniać” kogoś na własnej działalności.

Odpowiedź na pytanie 6: Niestety żaden z powyższych warunków nie został spełniony. Pozostają ulgi w ZUS. Niestety JDG nie mogą liczyć na szczególne wsparcie. Wynika to z tego, że rząd chce chronić miejsca pracy, więc głównie wspiera tych Przedsiębiorców, którzy zatrudniają relatywnie dużo pracowników >> TUTAJ.

Odpowiedź na pytanie 7: Potencjalnie nawet 4 pracowników będzie można przyjąć do wyliczenia wysokości subwencji. Oczywiście trzeba spełnić warunki brzegowe dotyczące pomocy – dostępne na stronie 8 >> TUTAJ oraz warunki zawarte w definicji Pracownika podanej powyżej.

Odpowiedź na pytanie 8: Powiem tak, trzeba wypełnić definicję Pracownika podaną przez PFR. Jeśli będzie spełniona to daną liczbę pracowników można będzie przyjąć do wyliczenia subwencji.

Trzeba pamiętać jeszcze o jednym, jeśli nastąpi spadek zatrudnienia część subwencji trzeba zwrócić. Jeżeli zatrudnienie spadnie maksymalnie o 50% trzeba zwrócić subwencję proporcjonalnie do spadku zatrudnienia, czyli jeśli spadnie o 10% to dodatkowo trzeba zwrócić 10% subwencji a jak o 20% to 20% (25% subwencji wszyscy muszą zwrócić, co do zasady). Jeżeli zatrudnienie spadnie więcej niż 50% trzeba oddać 50% subwencji. Powyższe warunki podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

Ale ponownie wrócę do tego, że subwencja nie jest oprocentowana. Więc jest to korzystne źródło finansowania nawet, jeśli nie udałoby się utrzymać zatrudnienia.

Należy również pamiętać o konsekwencjach za składanie fałszywego oświadczenia do podpisywanej umowy o subwencję:

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21

„Art. 10. 1. W celu uzyskania wsparcia, przedsiębiorca składa do Instytucji wniosek o udzielenie wsparcia. 2. Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia przedsiębiorca składa oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz dane dotyczące sytuacji finansowej. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”

„Art. 65. 2) 2b. W celu uzyskania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia Polskiemu Funduszowi Rozwoju oświadczeń wymaganych do ustalenia przez Polski Fundusz Rozwoju możliwości objęcia przedsiębiorcy wsparciem finansowym. 2c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”

9. Czy wsparcie WUP koliduje z tarczą finansową?

Odpowiedź na pytanie 9:
W mojej ocenie nie. Wsparcie finansowe udzielane przez PFR jest odrębne i niezależne.

10. A ja mam pytanie co do kwestii niezalegań z ZUS i US. ZUS za listopad 2019 zapłaciłam w styczniu 2020. Czy to uniemożliwia wystąpienie o subwencje?

Odpowiedź na pytanie 10:
Zgodnie z informacją PFR jednym z warunków przyznania subwencji jest, aby Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Z treści pytania wynika, że na 31.12.2019 r. miała Pani zaległość. Jednak jest alternatywa, jeśli na moment udzielenia finansowania (optymalnie w chwili składania wniosku) jest Pani na czysto to w odniesieniu przynajmniej do tego warunku nie widzę problemu.

11. A co jeżeli zawiesiłam działalność jedno osobową w lutym i miałam odwiesić w kwietniu, bo miałam pełno zamówień. Ludzie rozwiązują ze mną umowy i zaliczki muszę oddać. Więc wiadomo że w kwietniu nie odwieszę działalności. Co w takim przypadku?

Odpowiedź na pytanie 11: W takim przypadku subwencja nie przysługuje. Beneficjentami programu są przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela, a Pani nie zatrudnia żadnego.

12. Ciekawe czy będzie to w formie gotówki czy otwarty rachunek na sprecyzowane wydatki czy trzeba będzie dokumentować na co została przeznaczona subwencja?

Odpowiedź na pytanie 12:
Będzie to przelew na konto co do zasady w banku, w którym przedsiębiorca ma rachunek. Optymalnie byłoby założyć sobie subkonto (może nawet będzie to robione niejako z automatu), wtedy nie będzie żadnego problemu z rozliczeniem i na wypadek kontroli. Wyłączeń co do wydatkowania środków jest naprawdę mało. Chodzi o to, aby Przedsiębiorca sobie nie wypłacił tych środków poza Firmę i nie wydawał np. na przejęcia innych przedsiębiorców. Więc wystarczy się „pilnować’, aby nie wydać tych środków na cele określone w tej krótkiej liście wyłączeń.

Przeznaczenie środków:

  • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji);
  • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji finansowej na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji;
  • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa;
  • zwrot: na warunkach określonych w Programie i Umowie;
  • zabezpieczenie: umowne lub inne.
  • szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie Umowa.

Tyle, zapraszam do komentowania, dzielenia się spostrzeżeniami i zadawania kolejnych pytań.

Jeśli potrzebujecie finansowania na biznes i macie z tym jakieś problemy lub czujecie, że możecie sobie nie poradzić bądź potrzebujecie po prostu doradztwa to jestem do Waszej dyspozycji. 

Pozdrawiam serdecznie Adam Kuszyk

Adam Kuszyk

Sugerowane posty