fbpx
innowcja badania i rozwój

Dbasz o innowacyjność swojej firmy ? Szukasz oszczędności? – koniecznie przeczytaj

Mowa o ulgach podatkowych, tj. uldze B+R oraz uldze IP Box, których zastosowanie w wielu przypadkach może przynieść wymierne korzyści finansowe. Uwaga - do wykorzystania do końca maja za rok 2019.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości i wsparciu ekspertów podatkowych z zespołu >> Arena Advisory

Obecna sytuacja na rynku wymusza na przedsiębiorcach wdrażanie mechanizmów i rozwiązań mających przynieść oszczędności pozwalające na przetrwanie kolejnych miesięcy w izolacji, z zamrożoną gospodarką. Nikt tak naprawdę nie wie, jak długo będzie jeszcze się utrzymywał obecny stan oraz jakie będą jego długoterminowe konsekwencje.

W zaistniałych okolicznościach, każdy przedsiębiorca powinien w sposób szczególny zadbać o swoją płynność finansową, a przykładowe metody na to były już przedstawiane na łamach niniejszego bloga.

Dzisiaj chcielibyśmy jeszcze bardziej rozszerzyć powyższy temat i wskazać na dwa dodatkowe sposoby na poprawę sytuacji finansowej firmy, które adresowane są do przedsiębiorców dbających o innowacyjność swojego biznesu. Mowa o ulgach podatkowych, tj. uldze B+R oraz uldze IP Box, których zastosowanie w wielu przypadkach może przynieść wymierne korzyści finansowe.

Kto może skorzystać z ulg?

Z ulg mogą skorzystać firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową. Brzmi bardzo poważnie, niemniej w praktyce nad możliwością skorzystania przynajmniej z jednej z tych ulg powinien zastanowić się każdy przedsiębiorca, który:

  • prowadzi prace/badania/analizy, których celem jest rozszerzenie asortymentu produkowanych towarów/świadczonych usług – przykładowo piekarnia opracowująca receptury na dotąd niewypiekane przez nią chleby i bułki; producent mebli ogrodowych, który wprowadza do produkcji nowe meble nienagrzewające się podczas upałów;
  • stale pracuje nad poprawną jakości produkowanych towarów lub świadczonych usług – przykładowo producent odzieży, zmieniający technologię zszywania w taki sposób, aby ubrania były bardziej wytrzymałe; instytucja finansowa wdrażająca nowe rozwiązanie informatyczne, pozwalająca na dokładniejszą weryfikację zdolności kredytowej klientów;  
  • wytwarza produkty/dobra pod konkretnego klienta – przykładowo firma informatyczna wytwarzająca oprogramowanie „szyte na miarę”, przedsiębiorstwo zajmujące się konstrukcją maszyn automatyzujących produkcję w konkretnych fabrykach.

Jak widać na powyższych przykładach, prace badawczo-rozwojowe wymagają innowacyjnego charakteru wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorcy, który je prowadzi. Nie wymagają posiadania zaawansowanego, rozbudowanego laboratorium czy specjalnie wyodrębnionej jednostki badawczej. Oznacza to, że praktycznie u każdego przedsiębiorcy zajmującego się produkcją lub wytwarzaniem konkretnych dóbr (np. oprogramowania) tego typu prace „badawczo-rozwojowe” występują.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową – zasada działania
Ulga B+R jest preferencją polegająca na podwójnym odliczeniu od przychodów części kosztów poniesionych na prowadzoną działalność badawczo-rozwojową (tzw. kosztów kwalifikowanych). Kosztami kwalifikowanymi są przede wszystkim wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace B+R, wydatki poniesione na surowce i materiały w związku z realizacją prac badawczo-rozwojowych, odpisy amortyzacyjne dokonywane od urządzeń i maszyn za pomocą których prowadzona jest działalność B+R.

ulga podatkowa b+r

Jak skorzystać? 
Przedsiębiorcy chcący skorzystać z tej ulgi muszą wyodrębnić w swoich księgach rachunkowych wydatki ponoszone na działalność badawczo rozwojową. W prawidłowym wyodrębnieniu wydatków B+R powinny pomóc prowadzone specjalnie w tym celu ewidencje, np. ewidencja czasu pracy pracowników zaangażowanych w prace B+R. Prawidłowa implementacja ulgi wiąże się z również z właściwym udokumentowaniem prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Dokumentacja taka może przyjąć przykładowo formę opisów prowadzonych projektów, wraz z dokumentacją fotograficzną poszczególnych etapów prac. 

Wyodrębnione w księgach koszty B+R ujmuje się w rozliczeniu rocznym podatku w specjalnym załączniku do zeznania podatkowego (CIT-BR/ PIT-BR). Jest to kwota która dodatkowo będzie odliczona od pierwotnego dochodu podatkowego. W rezultacie zeznanie będzie wykazywać prawo do zwrotu podatku z urzędu skarbowego.

Przykład
Prezes firmy Twojebuty sp. z o.o., producent obuwia, wzorując się na swoich konkurentach, postanowił rozszerzyć ofertę o produkcję nieprzemakalnych butów z oddychającego materiału. Rozpoczęcie masowej produkcji zostało poprzedzone przeprowadzeniem odpowiednich prac przygotowawczych, prób i wyprodukowaniem partii testowej butów, która trafiła do pierwszych klientów.
Prowadzona przez spółkę ewidencja kosztów poniesionych na prace koncepcyjne, testy i próby wykazała, że rozszerzenie asortymentu firmy wiązało się z następującymi kosztami:

-250 000 zł – łączne wynagrodzenie specjalistów (projektantów, inżynierów produkcji, szewców) zaangażowanych w prace nad wprowadzeniem nowego produktu;
-300 000 zł – koszty surowców poniesionych na przeprowadzenie prób i testów oraz na wyprodukowanie pierwszej partii testowej produktów, która została rozdystrybuowana w sklepach współpracujących z firmą;
-70 000 zł – odpisy amortyzacyjne dokonywane od linii technologicznych i innych urządzeń za czas, kiedy przedmiotowe linie i urządzenia były wykorzystane do prób i testów;
-30 000 zł – koszty badań zewnętrznych laboratoriów niezbędne celem zaaprobowania wprowadzenia nowego produktu na rynek.
Suma wydatków: 650 000 zł

Spółka korzystając z ulgi B+R oprócz standardowej możliwości zaliczenia powyższych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, może dodatkowo na koniec roku odliczyć wartość tych wydatków od dochodu podatkowego.

W rezultacie Twojebutysp. z o.o. wykazuje w ciągu roku koszty podatkowe o wartości 650 000 zł (co jest jej standardowym uprawnieniem), a na koniec roku odlicza od swojego dochodu dodatkowo kwotę 650 000 zł (co jest rezultatem skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej). W efekcie skorzystania z ulgi B+R spółka osiąga dodatkową korzyść podatkową o wartości 123 500 zł ( 650 000 x 19%). Kwota ta została wykazana przez spółkę w zeznaniu podatkowym jako nadpłata podatku dochodowego – do zwrotu dla Twojebuty sp. z o.o.

Jak skorzystać?
Preferencja IP Box nie jest tak powszechnie dostępna jak opisana wyżej ulga B+R, gdyż wymaga posiadania przez przedsiębiorcę formalnego prawa ochronnego przynoszącego przedsiębiorcy bezpośrednio (poprzez jego sprzedaż, licencję) lub pośrednio (poprzez jego uwzględnienie w cenie sprzedawanego produktu/usługi) dochody. Wyjątkiem jest oprogramowanie, które jest chronione z mocy prawa, stąd nie jest wymagana żadna specjalna procedura uzyskania prawa ochronnego. To jest główny powód, dla którego IP Box jest ulgą bardzo popularną wśród firm świadczących usługi programistyczne i deweloperskie, jak również samych indywidualnych programistów. 

Podobnie jak w przypadku omówionej wyżej ulgi B+R, tak i tutaj warunkiem skorzystania z preferencyjnego opodatkowania jest prowadzenie szczegółowych ewidencji wykonywanych prac badawczo-rozwojowych. Celem tych ewidencji jest wyodrębnienie przychodów uzyskiwanych z posiadanych praw własności intelektualnej oraz wydatków, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z tymi przychodami. 

W praktyce skorzystanie z ulgi polega na zaznaczeniu w zeznaniu rocznym informacji, że zamierzamy się opodatkować według reżimu IP Box i uzupełnieniu odpowiedniego załącznika do zeznania, tj. PIT/IP lub CIT/IP.

IP Box – zasada działania
Ulga IP Box jest rozwiązaniem pozwalającym na stosowanie preferencyjnej 5% stawki podatkowej (zamiast standardowej 19% lub 18%/32% ) do dochodów osiąganych z praw własności intelektualnej będących efektem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Za kwalifikowane prawa własności intelektualnej ustawy o podatkach dochodowych uznają m.in.: prawo do wynalazku (patent), dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, prawo do programu komputerowego.

kobieta technologia ipbox

Przykład
Softwarehouse sp. z o.o. osiągnęła w 2019 r. przychód w wysokości 30 mln zł ze sprzedaży usług programistycznych. Spółka zatrudnia lub współpracuje z 40 programistami, którzy w ramach zatrudnienia / współpracy ze Spółką tworzą specjalistyczne oprogramowanie dla branży finansowej. Spółka jest właścicielem praw autorskich wytworzonego i zbywanego oprogramowania. Poniesione przez Spółkę koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą wyniosły w 2019 r. 20 mln zł i były to w przeważającej większości koszty wynagrodzeń pracowników i współpracowników.

Rozliczając podatek standardowo, Spółka zobowiązana byłaby do odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku CIT w wysokości: 1,9 mln zł [(30mln – 20mln) x 19%)].

Decydując się rozliczyć podatek z wykorzystaniem ulgi IP Box, Spółka określi swoje zobowiązanie podatkowe na kwotę: 500 tys. zł [(30mln – 20 mln) x 5%].
Skorzystanie z IP Box pozwala zaoszczędzić Spółce aż 1,4 mln zł !

Rozważ skorzystanie z ulg jeszcze w rozliczeniu za 2019
Nowo wprowadzone przepisy antykryzysowe odroczyły termin złożenia deklaracji CIT-8 i zapłaty podatku do końca maja 2020 r. W przypadku zeznań składanych przez osoby fizyczne przepisy przewidują brak sankcji karnoskarbowych za złożenie ich w terminie do końca maja oraz – zgodnie z rozporządzeniem, które wchodzi w życie 1 maja – zwolnienie z odsetek od zaległości podatkowych jeżeli podatnik zapłaci podatek do końca maja.

Warto wykorzystać dodatkowy czas na rozliczenie z fiskusem na weryfikację, czy Twoja firma nie może skorzystać z ulgi B+R czy ulgi IP Box. Wprawdzie skorzystanie z tych rozwiązań uwarunkowane jest posiadaniem odpowiednich ewidencji i dokumentacji, niemniej w przeważającej liczbie przypadków firmy prowadzą czynności ewidencyjne, które po odpowiednim uporządkowaniu umożliwią skuteczne skorzystanie z opisanych preferencji podatkowych.

Sprawdź również poprzednie lata
Przedsiębiorcy, którzy przykładali większa uwagę do ewidencjonowania oraz dokumentowania prowadzonych prac B+R w poprzednich latach, będą mogli dodatkowo pokusić się o rozliczenie wsteczne ulgi B+R (IP Box funkcjonuje dopiero od 2019 r.) za poprzednie lata i wystąpienie do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaconych w przeszłości podatków.

Z naszego doświadczenia wynika, że w niektórych przypadkach są to bardzo znaczące środki pieniężne, które zapewne pomogą w przetrwaniu najbliższych „chudszych” miesięcy czy nawet lat. 

Artykuł powstał dzięki uprzejmości i wsparciu ekspertów podatkowych z zespołu >> Arena Advisory

Jeśli potrzebujecie finansowania na biznes i macie z tym jakieś problemy lub czujecie, że możecie sobie nie poradzić bądź potrzebujecie po prostu doradztwa to jestem do Waszej dyspozycji. 

Pozdrawiam, Adam Kuszyk

 

Adam Kuszyk

Sugerowane posty